top of page
3. klasse friminutt.jpg
MELLOMTRINNET, LITEN OG STOR PÅ EN GANG

FRA 5. TIL 7. KLASSE SKJER DET MYE 

Når elevene kommer over på mellomtrinnet, deles undervisningen i flere fag. Den muntlige formidlingen søker fremdeles å appellere til elevenes billedskapende fantasi. Det ukjente utenfor oss, og det ukjente i oss, skal erobres og beherskes. På den ene siden krever det mot og kløkt å gå ut over seg selv og oppsøke det fremmede. På den andre siden krever det tilbakeholdenhet, så vi kan la det ukjente komme oss i møte og tale for seg selv.

Læring og forståelse bygger på at det skapes sammenhenger mellom verdens fenomener. Den første egentlige naturfagsperioden kommer med zoologien dette året, og her handler undervisningen i ytterste konsekvens om mennesket; når vi lærer om dyrene, lærer vi også om oss selv. Elevene får øye på hva som skiller dyrenes spesialiserte kropp og tilværelse fra menneskets universelle muligheter. Verdens fenomener sier også noe om fenomener i vårt indre, og ved å finne slike sammenhenger, knytter vi det nye og ukjente til det trygge og kjente.

Den nye måten å angripe fagene på er ment å stimulere til en mer utforskende holdning. Den bevissthetsmessige distansen som øves i faglig sammenheng, bidrar til å rette oppmerksomheten mer og mer mot fagene selv. Faget blir sentrum, og læreren og elevene studerer det i fellesskap og bearbeider det på en mer analytisk og faglig måte. Her øves observasjon som en egen ferdighet, samtidig som evnen til å skille ut detaljer fra en større helhet utvikles.

2. og 3. klasse bygg.jpg
bottom of page