top of page
Blomster1.jpgFORELDREBETALING
 

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85%) og av bidrag fra foreldrene (15%). Avtale om betaling av skolepenger er en kontrakt mellom betaler og skole. Alle foresatte signerer økonomisk kontrakt når barnet tas opp som elev ved skolen.

 

Skolepenger

Skolepenger betales 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned. I tillegg kommer et årlig bidrag til Steinerskolens Foreldreforbund, som for skoleåret 2021/22 er kr 350,- per husstand.

Prisene reguleres en gang per år. Satsene fastsettes av skolens styre. Det er ikke mulig å dele faktura mellom to betalere/foreldre med ulik bostedsadresse.

Oppsigelse

Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig til skolen. Oppsigelsestid for skoleplass er èn måned, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsen. Oppsigelse av skoleplass skal være skriftlig, datert, signert og den skal inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole. Oppsigelsen er ikke gyldig inntil den er komplett.

Utestående betaling

Ved ubetalt faktura sendes det automatisk påminnelse, så purring før det sendes et skriftlig inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso. Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso. Manglende betaling over to måneder eller mer anses som et vesentlig mislighold av kontrakten med skolen, og eleven risikerer å miste skoleplassen dersom skyldig beløp ikke betales. 

Andre utgifter

Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer, eurytmisko etc er innbakt i foreldrebetalingen. Det er beregnet en egenandel for klassetur i 10. klasse, utover dette dekker skolen reisen.

Betalingsavtale

Ved inntak skal alle foreldre signere økonomisk kontrakt med skolen. Begge foreldre plikter å undertegne, dersom begge har foreldreansvar. Faktura sendes per efaktura.

Alle henvendelser om foreldrebetaling og/eller faktura skal rettes til skolens økonomiansvarlig per epost:

hanne.vestre@steinerskolen.no

 

GJELDENDE SATSER

1 barn på barnetrinn: 2550 kr

1 barn på ungdomstrinn: 2750 kr

2 barn: 4450 kr

3 barn: 5100 kr

4 barn: 5600 kr

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt for mer informasjon, eller bruk søknadsskjemaet under. Sendes økonomiansvarlig eller leveres på skolens kontor.

IMG_2762.jpg
bottom of page