top of page
Nymalt bygg 3.jpgFORELDREBETALING
 

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85%) og av bidrag fra foreldrene (15%). Avtale om betaling av skolepenger er en kontrakt mellom betaler og skole. Alle foresatte signerer økonomisk kontrakt når barnet tas opp som elev ved skolen.

 

Skolepenger

Skolepenger betales 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned. I tillegg kommer et obligatorisk årlig bidrag til Steinerskolens Foreldreforbund, som for skoleåret 2023/24 er kr 370,- per husstand.

Prisene reguleres en gang per år. Satsene fastsettes av skolens styre. Det er ikke mulig å dele faktura mellom to betalere/foreldre med ulik bostedsadresse.

Oppsigelse

Oppsigelse av skoleplass må sendes skriftlig til nesodden@steinerskolen.no eller per post. Skjema for oppsigelse skal fylles ut og legges ved, og må signeres av begge foreldrene. Oppsigelsen skal være datert, signert og inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole. Oppsigelsen er ikke gyldig inntil den er komplett. Det er én måned oppsigelsestid, regnet fra den 1. hver måned. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp. 

Utestående betaling

Ved ubetalt faktura sendes det automatisk påminnelse, så purring før det sendes et skriftlig inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso. Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso. Manglende betaling over to måneder eller mer anses som et vesentlig mislighold av kontrakten med skolen, og eleven risikerer å miste skoleplassen dersom skyldig beløp ikke betales. Les mer om manglende betaling her.

Andre utgifter

Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer, eurytmisko etc er innbakt i foreldrebetalingen. Det er beregnet en egenandel for klassetur i 10. klasse, utover dette dekker skolen reisen.

Betalingsavtale

Ved inntak skal alle foreldre signere økonomisk kontrakt med skolen. Begge foreldre plikter å undertegne, dersom begge har foreldreansvar. Faktura sendes per efaktura.

Alle henvendelser om foreldrebetaling og/eller faktura skal rettes til skolens økonomiansvarlig per epost:

hanne.vestre@steinerskolen.no

 

 

GJELDENDE SATSER

 

1 barn på barnetrinn: 2800 kr

1 barn på ungdomstrinn: 3000 kr

2 barn: 5100 kr

3 barn: 5600 kr

4 barn: 6350 kr

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt for mer informasjon, eller bruk søknadsskjemaet under. Sendes økonomiansvarlig eller leveres på skolens kontor. Frist for søknad for hele skoleåret er 1.9. hvert år. For søknader midt i året, er fristen den 20. for reduksjon for den kommende måneden.

IMG_2762.jpg
bottom of page