top of page
Froskedammen.jpg
HVA ER STEINERPEDAGOGIKK?

STEINERSKOLEN - ET PEDAGOGISK ALTERNATIV

Steinerskolen har en egen lærerplan som er godkjent som et selvstendig, pedagogisk alternativ av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at selv om elevene selvfølgelig lærer å lese, skrive og regne, arbeider skolen ut fra en egen pedagogikk i forbindelse med når og hvordan læringen skjer.

Steinerskolens læreplan legger stor vekt på:

– Hensynet til at hver alder har noe typisk ved seg og at undervisningen skal tilpasses barnets utviklingsstadium.

- Å forstå det enkelte barns individualitet og bringe det til fri og harmonisk utfordelse i det sosiale liv.

- Å ta hensyn til at ethvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt.

I praksis innebærer pedagogikken blant annet at det legges stor vekt på elevenes mulighet til å fordype seg i og bearbeide undervisningsstoffet. Dette skjer kunstnerisk ved at de tegner, maler, modellerer, synger, og øver skuespill – alle aktiviteter gjennom skoleløpet. Barna lærer med hele kroppen, og derfor er bevegelse viktig i skoledagen, særlig i de yngste klassene.

Ønsket om fordypning ligger også bak utformingen av timeplanen. Alle klassene starter dagen med to timer «hovedfag». Hovedfag undervises i perioder på to til fem uker før det byttes til et nytt fag. I tillegg til norsk, matematikk, historie, kan en hovedfagsperiode være i kjemi, zoologi, fysikk, samfunnsfag, drama, geografi og en rekke andre fag, alt ettersom hvilket klassetrinn det er snakk om.

 

Videre på timeplanen kommer norsk, språkfag, matematikk og kunstfag, fag som øves ukentlig. I tillegg kommer bevegelsesfag som kroppsøving og eurytmi. Dagen avsluttes gjerne med et håndverksfag som for eksempel håndarbeid, metallsløyd, tresløyd eller modellering. Disse fagene er viktige i læreplanen både som kulturbærere, realkompetanse og til utvikling av finmotorikken.

bottom of page