top of page
20240318_112013_edited.jpg
VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM ER FORELDER

FYSISK OG PSYKISK SKOLEMILJØ

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglementet vårt er en viktig del i vårt arbeid med det psykososiale
miljøet. Reglementet gjennomgås med alle klasser to ganger årlig. Mange klasser
har i tillegg egne trivselsregler. Disse utarbeides gjerne sammen med elevene.
Når vi alle har en felles forståelse av hvordan vi skal oppføre oss overfor
hverandre, bidrar dette til trygghet og ansvarlighet.

KRAV TIL PSYKOSOSIALT MILJØ

Krav til psykososialt miljø reguleres i opplæringsloven kapittel 9 A (lovdata.no) om elevenes skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme trivsel, læring og helse. RNS's handlingsplan skal bidra til å sikre at denne retten blir oppfylt.

Her kan du lese mer om hva UDIR sier om dette temaet.

Hva skolen skal gjøre dersom det kommer inn et varsel om at en elev ikke har det trygt og godt kan du lese mer om her her

FORELDREHÅNDBOK

Foreldrehåndboken er blitt til i et samarbeid mellom FAU.  Med denne håndboken ønsker vi åinformere om de viktigste sidene ved å være forelder her ved sko-len. Håndboken skal også være en hjelp for foreldre som påtar segsærskilte verv og ansvarsområder.

SKOLENS FYSISKE MILJØ

Det er forskrift for helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning som regulerer krav til det fysiske miljøet. Helsedirektoratet har lagd en veiledning som du finner her.

Dersom barn, elever og foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles skal de først henvende seg til barnehagen eller skolen.

Dersom barnehagene eller skolen ikke følger opp innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene klage til kommunen.

HANDLINGSPLAN FOR FRAVÆR

Gode fraværsrutiner kan forhindre at fravær utvikler seg til alvorlig skolefraværsproblematikk. Det er nødvendig med gode fraværsrutiner for den enkelte lærer og for skolen som system. Skolens handlingsplan beskriver skolens rutiner ved høyt skolefravær.

bottom of page