top of page
PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLEN NESODDEN

Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden (RSN) er opptatt av å ivareta personvern, og skolen sikrer dine rettigheter etter reglene i personopplysningsloven. Dine personopplysninger er trygge hos oss, og du har rett til innsyn i de data vi lagrer om deg og dine barn.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi administrerer personopplysninger.

FORMÅL

På RSN behandler vi personopplysninger til følgende formål:

 • Registrering i skoleadministrativt system, Visma Flyt Skole (VFS)

 • Samarbeid mellom skole og hjem via brev, epost og SMS i tillegg til transport/busskort

 • Opplæring og oppfølging av elevene

 • Tilrettelegging for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • Gjennomføring av elevundersøkelse og nasjonale prøver

 

HVA GJØR VI

RSN jobber for at opplysninger knyttet til elever skal behandles trygt. Vi bruker og deler de opplysningene vi får i henhold til gjeldende lover og regelverk.

 

Skolens ansatte kurses i regelverket jevnlig, og er klar over at opplysningene skal brukes til kun det som er nødvendig for skolens drift.

 

Ved forespørsel om personopplysninger fra eksterne, opplyses disse om at informasjonen kun kan deles ved samtykke fra personen det gjelder/foresatte til barnet.

 

Elever omtales aldri ved navn skriftlig.

 

Vi innhenter samtykke fra elever og foresatte før publisering av bilder eller video.

 

Når elevene går ut av skolen eller bytter skole, kan det i enkelte tilfeller være behov for å overføre særskilt informasjon. Dette kan være i forbindelse med behov for spesiell tilrettelegging eller lignende. Foresatte deltar i denne prosessen, og gir skriftlig samtykke til informasjonen som videreføres.

 

Vi innhenter kun personopplysninger når det er nødvendig for skolens daglige drift, og nødvendig for forsvarlig undervisning av den aktuelle eleven.

 

Vi kan kun bruke innhentede personopplysninger dersom vi har fått samtykke fra foresatte. Foresatte skal være opplyst om formålet med bruken av opplysningene før godkjenning.

 

 

ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

RSN har plikt og rett til å skaffe alle nødvendige opplysninger knyttet til elever og foresatte. De aller fleste opplysningene vi har om elever og foresatte er nødvendige for at vi skal kunne ivareta vår lovpålagte tjeneste.

Samtykke til tilleggsinformasjon er noen ganger nødvendig og hensiktsmessig. Når foresatte inngår avtale om skolekontrakt innhentes det ulike samtykker. Det er frivillig å gi samtykke i de enkelte tilfellene. Samtykket gjelder fra den datoen det registreres og til den sluttdatoen som er fastsatt i samtykket. Du har rett til å endre eller trekke dine samtykker tilbake. Endring og tilbaketrekking gjelder fra den datoen det blir registrert.

Dersom det oppstår situasjoner hvor skolen har behov for å utveksle informasjon med andre instanser, så vil det innhentes eget samtykke for dette, hvor formålet med informasjonsutvekslingen skal komme frem.

 

PERSONOPPLYSNINGER - HVORDAN OPPBEVARES DE OG HVA BEHANDLER VI

Foresatte og/eller skolen legger inn personopplysninger i VFS når en elev søkes inn på skolen. Informasjonen i VFS er kun tilgjengelig for lærere med tilknytning til eleven igjennom undervisning, samt skolens ledelse og administrasjon. Lærere som ikke har undervisningsansvar, har heller ikke tilgang til personopplysninger om eleven eller deg som foresatt. Gjennom daglig drift lagres og behandles følgende opplysninger:

 • Min Skole Foresatt-app: meldingssystem og fravær, inn- utsjekk av SFO og avtaler knyttet til SFO-plassen

 • Visma Flyt Skole: fravær, anmerkninger, samtykker, vurderinger, timeplaner og elevarkiv

 • Office 365: brukes daglig, driftes av Steinerskoleforbundet.

Læringsplattform (LMS) – pr i dag er det Office365, Onenote og TEAMS

Her registreres personopplysninger knyttet til faglige skolearbeid, er en plattform for samhandling, planlegging og vurderinger mellom eleven og lærer

TEAMS – Kommunikasjon og samhandlingsplattform for medarbeidere. Kommunikasjon og samhandlingsplattform for elever/lærere. I TEAMS kan man benytte video og lydoverføringer. Ved bruk av TEAMS i forbindelse med hjemmearbeid, kan lyd -og bildeoverføring fra hjemmet overføres til de elever og/eller lærere eleven har kontakt med i det aktuelle tidsrommet.

 • Hjemmeside/Fredagsbladet: bilder og video, elevarbeider

 • Arkiv: Personopplysninger skolen mottar på papir, scannes og legges i skolens digitale elevarkiv. Originaler på papir holdes låst i skolens elevarkiv. Fysisk elevarkiv avvikles i løpet av skoleåret 2023/24, og vi går over til kun digitalt arkiv. Opplysninger i arkivet deles kun med den eller de som trenger informasjonen for å kunne utføre forsvarlig undervisning i skolen.

 

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE MED

Skolen kan i visse tilfeller ha rett til å samarbeide med andre og utveksle opplysninger innenfor taushetspliktreglenes grenser, for eksempel til politiet. Andre ganger kan skolen ha plikt til å gi fra seg personopplysninger, som for eksempel til barnevernet. Skolen kan også være pliktig til å oppgi elevinformasjon og foresatte informasjon til offentlige instanser og revisor i forbindelse med ulike lovpålagte rapporteringer, f.eks skattemyndigheter ifm. rapportering av SFO betaling, elevtelling, korreksjonsordning og lignende.

 

NÅR SLETTES PERSONOPPLYSNINGENE

Hvor lenge det er lov å lagre opplysninger om elever i skolen avhenger av formålet med registreringen av disse opplysningene, og om de er arkivpliktige. Arkivpliktige opplysninger blir lagret på ubestemt tid i skolens arkiv. Personopplysninger som ikke er arkivpliktige slettes når formålet med at de er lagret er oppfylt.

 

HVILKE RETTIGHETER HAR DU

Innsyn

Du har rett til å se hva vi har lagret om deg som foresatt og ditt/dine barn.

Retting av informasjon

Du har rett til å be om at informasjon som er objektivt uriktig blir rettet etter at du har fått innsyn

 

Sletting av informasjon

Alle elevmapper lagres etter at eleven har sluttet. Du har ikke rett til å få slettet opplysninger om deg som kan være viktige ved senere behandling av f.eks. klage på skolegang. Du kan ha rett til å få slettet informasjon som ikke lenger er arkivverdig, f.eks. opplysninger fra barnetrinn som ikke lenger er relevant for ungdomstrinn.

 

Dataportabilitet

Du kan be om at vi utleverer opplysninger om deg som foresatt eller ditt barn, f.eks. hvis du ønsker at dette videresendes til ny skole.

Protestere mot bruk av opplysninger

I helt spesielle tilfeller kan det hende at du ønsker å protestere mot bruk av personopplysninger. Dette gjelder hvis vi bruker opplysninger som ikke er nødvendige, eller at vi ikke har ditt samtykke. Retten gjelder ikke dersom vi har tungtveiende grunner som går foran din protest.

 

DEFINISJONER

(jfr. lov om behandling av personopplysninger av 15.06.2018 nr. 38, jfr. EUs forordning om personvern artikkel 4)

Personopplysning
Enhver opplysning om en identifiserbar person.

 

Behandling
Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen.

 

Databehandler
Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Styret ved Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden har hovedansvar for behandling av personopplysninger ved RSN. Daglig leder/rektor er delegert ansvaret for den daglige håndteringen og behandlingen av personopplysninger for skolens elever. Du har rett til å be om å få se hva vi har lagret om ditt barn og deg som foresatt.

 

RETTSLIG GRUNNLAG

For at vi skal kunne registrere og behandle opplysninger om våre elever, må vi ha rettslig grunnlag. Opplæringsloven gir skolen plikter, og for å få gjennomført våre plikter etter loven tolkes det slik at virksomheten har lovhjemmel til registrering og behandling av nødvendige opplysninger.

 • LOV-1998-07-17-61: Opplæringsloven

 • LOV-2018-06-15-38: Personopplysningsloven

 • LOV-1992-12-04-126: Arkivloven

 • LOV-1967-02-10: Forvaltningsloven

 • LOV-2006-05-19-16: Offentleglova

 

Der vi ikke har grunnlag vil vi innhente samtykke.

Kontaktinformasjon

Dersom foresatte ønsker innsyn i behandling av personopplysninger, kan vedkommende kontakte oss per post eller e-post.

Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden

Tangenveien 300, Skoklefall

1456 Nesodden

 

E-post: nesodden@steinerskolen.no
Behandlingsansvarlig:
Rektor Marcus Holme-Odden, e-post: marcus.holme-odden@steinerskolen.no

 

bottom of page