top of page
IMG_2624.JPEG
7. KLASSE

Faglige aktiviteter får nå et enda tydeligere formål, og det er ikke lenger nok å besitte ferdigheter; man må vite når og hvordan de kan brukes.

Naturfagene har en sentral plass dette året, og her legges det stor vekt på sammenhengen mellom årsak og virkning. Elevene må derfor øve seg i å betrakte fenomenene på en ny og mest mulig nøktern måte. Dette innebærer blant annet å kunne skille mellom egne forestillinger eller følelser og de rene fakta. I fysikkfaget, som introduseres dette året, anskueliggjøres fenomener gjennom eksperimenter i optikk, akustikk, elektrisitet og magnetisme. Her møter elevene en utfordring når de skal beskrive sine iakttakelser på en objektiv og nøyaktig måte. I prosessen med å komme frem til en lovmessighet eller en konklusjon, stimuleres og øves den klare tenkningen.

I historiefaget kommer også årsak og virkning inn som et viktig aspekt dette året, og Romerriket med romerretten står sentralt. I tidsepokene fra oldtiden til renessansen foregår prosesser der endringer inntrer som konsekvens av det som har skjedd tidligere. Riker faller, nye oppstår, store verdensreligioner vokser frem og får følger for menneskenes livsvilkår. Mange av de historiske hendelsene som elevene lærer om dette skoleåret, kaster lys over individets tvil og valgets kval. Denne tvilen kommer særlig til syne i situasjoner hvor menneskene ikke har mulighet til å overskue konsekvensene av sine valg. Enkeltmenneskets skjebne kommer tydelig frem i historiefremstillingen, og dette åpner for utforskning av etiske problemstillinger.

Innføringen i algebra innebærer et sprang inn i abstraksjonen. Evnen til å tenke abstrakt gir større frihet og åpenhet i erkjennelsen, og det er et viktig skritt på veien til tankens frigjøring fra den konkrete sanse- og erfaringsverdenen.

Klassen har 24 elever. Klasselærer er Therese Bøhn

LEKSER:

De siste ukene skal klassen ha en kombinasjon av biologi og norsk i hovedfag. Hovedtema skal være trær i økosystemet, pollinering og særpreg.

Vi skal jobbe med fagtekster, poesi, tegning og feltarbeid.

Mandag 12. juni starter dagen med klassebilde og vi skal deretter til Oslo og Botanisk hage for å se på trær og delta på kurs om bier og pollinering. Hjemme til 15.00

 

Alle må ha egen drikkekopp i klasserommet. Tørsten kommer med varmen og det går hardt ut over foreldremøtekoppene. Dette er ikke særlig miljøvennlig, så send med kopp til te og vann :)

Norsk:

Alle elevene skal finne frem til et dikt å ha med på skolen. Dette skal vi arbeide med i norsktimer fremover. De skal lære det utenat. Finn gjerne noe med mer enn én strofe og med en forfatter med navn.

Norsklekse til onsdag 31.mai er å lese ut leseheftet om Romas historie, og skrive en oppsummerende tekst i loggboken som et brev til forfatteren Ketil Reigstad.

Hva har de likt, hva var vanskelig, hva husker de spesielt godt å ha lært. Fokus på skrift, rettskriving og brevform.

Deretter vil jeg at dere foreldre ser gjennom loggboken og arbeidet som er gjort sammen med barna. Deretter kan dere signere bakest og levere til meg :)

Hver mandag er det lesetime og elevene har med seg egen bok. Noen bøker fra biblioteket vil også finnes i klassen, men det beste er å ha egen. Elevene utfordres til å finne langlesingsbøker med begrenset mengde illustrasjoner, med mindre annet avtales spesielt.

IMG_2611.JPEG
bottom of page