top of page
IMG_2624.JPEG
7. KLASSE

Faglige aktiviteter får nå et enda tydeligere formål, og det er ikke lenger nok å besitte ferdigheter; man må vite når og hvordan de kan brukes.

Naturfagene har en sentral plass dette året, og her legges det stor vekt på sammenhengen mellom årsak og virkning. Elevene må derfor øve seg i å betrakte fenomenene på en ny og mest mulig nøktern måte. Dette innebærer blant annet å kunne skille mellom egne forestillinger eller følelser og de rene fakta. I fysikkfaget, som introduseres dette året, anskueliggjøres fenomener gjennom eksperimenter i optikk, akustikk, elektrisitet og magnetisme. Her møter elevene en utfordring når de skal beskrive sine iakttakelser på en objektiv og nøyaktig måte. I prosessen med å komme frem til en lovmessighet eller en konklusjon, stimuleres og øves den klare tenkningen.

I historiefaget kommer også årsak og virkning inn som et viktig aspekt dette året, og Romerriket med romerretten står sentralt. I tidsepokene fra oldtiden til renessansen foregår prosesser der endringer inntrer som konsekvens av det som har skjedd tidligere. Riker faller, nye oppstår, store verdensreligioner vokser frem og får følger for menneskenes livsvilkår. Mange av de historiske hendelsene som elevene lærer om dette skoleåret, kaster lys over individets tvil og valgets kval. Denne tvilen kommer særlig til syne i situasjoner hvor menneskene ikke har mulighet til å overskue konsekvensene av sine valg. Enkeltmenneskets skjebne kommer tydelig frem i historiefremstillingen, og dette åpner for utforskning av etiske problemstillinger.

Innføringen i algebra innebærer et sprang inn i abstraksjonen. Evnen til å tenke abstrakt gir større frihet og åpenhet i erkjennelsen, og det er et viktig skritt på veien til tankens frigjøring fra den konkrete sanse- og erfaringsverdenen.

Klassen har 24 elever. Klasselærere er Therese Bøhn og Olayemi Sanden Ene

LEKSER:

Hovedfag:

Nå blir det en uke med nynorsk for 7. klasse. Vi skal jobbe med å lese og forstå med utgangspunkt i leseverk fra Nynorsksenteret. Det består av noveller og utdrag fra nye romaner for nettopp 7. klassinger.

For å få best mulig arbeidsro må alle ha det de trenger :)

Sørg for at elevene har gode skriveredskaper, gjerne den pennen med viskelær eller egen blanco osv. Både Lyrafarger og fettstifter vil elevene ha bruk for. De kan også ha med egen kopp igjen!  Vi kan lage te i spisefri. 

Send med elevene innesko med navn på! Sommerens sandaler kan gjøre nytten! Ved brannalarm skal alle kunne gå rett ut.

Norsk:

Alle elevene skal finne frem til et dikt å ha med på skolen. Dette skal vi arbeide med i norsktimer fremover. De skal lære det utenat. Finn gjerne noe med mer enn én strofe.

Norsklekse til 1.februar ligger her om den er kommet bort.

Hver mandag er det lesetime og elevene har med seg egen bok. Noen bøker fra biblioteket vil også finnes i klassen, men det beste er å ha egen. Elevene utfordres til å finne langlesingsbøker med begrenset mengde illustrasjoner, med mindre annet avtales spesielt.

Engelsk: 

Tysk: Lekse til torsdag 2.2.23

Hør og øv på sangen " Ich habe, du hast..."

Se linken: 

♫ Haben Conjugation Song ♫ German Conjugation ♫ Mozart ♫ Das Lied der Konjugation von Haben ♫ - Bing video

Se litt på siden www.kika.de

Matte: Alle må ha gråblyanter, egen blyantspisser, viskelær og linjal.

Øvrig informasjon:

Lenker:

IMG_2611.JPEG
IMG_2611.JPEG
bottom of page