IMG_2624.JPEG
7. KLASSE

Faglige aktiviteter får nå et enda tydeligere formål, og det er ikke lenger nok å besitte ferdigheter; man må vite når og hvordan de kan brukes.

Naturfagene har en sentral plass dette året, og her legges det stor vekt på sammenhengen mellom årsak og virkning. Elevene må derfor øve seg i å betrakte fenomenene på en ny og mest mulig nøktern måte. Dette innebærer blant annet å kunne skille mellom egne forestillinger eller følelser og de rene fakta. I fysikkfaget, som introduseres dette året, anskueliggjøres fenomener gjennom eksperimenter i optikk, akustikk, elektrisitet og magnetisme. Her møter elevene en utfordring når de skal beskrive sine iakttakelser på en objektiv og nøyaktig måte. I prosessen med å komme frem til en lovmessighet eller en konklusjon, stimuleres og øves den klare tenkningen.

I historiefaget kommer også årsak og virkning inn som et viktig aspekt dette året, og Romerriket med romerretten står sentralt. I tidsepokene fra oldtiden til renessansen foregår prosesser der endringer inntrer som konsekvens av det som har skjedd tidligere. Riker faller, nye oppstår, store verdensreligioner vokser frem og får følger for menneskenes livsvilkår. Mange av de historiske hendelsene som elevene lærer om dette skoleåret, kaster lys over individets tvil og valgets kval. Denne tvilen kommer særlig til syne i situasjoner hvor menneskene ikke har mulighet til å overskue konsekvensene av sine valg. Enkeltmenneskets skjebne kommer tydelig frem i historiefremstillingen, og dette åpner for utforskning av etiske problemstillinger.

Innføringen i algebra innebærer et sprang inn i abstraksjonen. Evnen til å tenke abstrakt gir større frihet og åpenhet i erkjennelsen, og det er et viktig skritt på veien til tankens frigjøring fra den konkrete sanse- og erfaringsverdenen.

7. KLASSE:

Klasselærere:  Therese Bøhn og Nuri Hoffman

Klassen har i år 24 elever.

LEKSER:

Hovedfag: Norsk og IKT.

Elevene jobber med PC i hovedfag disse ukene. Grunnleggende opplæring, samtaler rundt nettvett, kildekritikk, bildebehandling inngår og elevene skal lage et dokument om et valgt tema fra oldtiden. Presentasjonene er torsdag neste uke.

For å få best mulig arbeidsro må alle ha det de trenger :)

Sørg for at elevene har gode skriveredskaper, gjerne den pennen med viskelær eller egen blanco osv. Både Lyrafarger og fettstifter vil elevene ha bruk for. De kan også ha med egen kopp igjen!  Vi kan lage te i spisefri. 

Send med elevene innesko med navn på! Sommerens sandaler kan gjøre nytten! Ved brannalarm skal alle kunne gå rett ut.

Norsk: Norsklekse til onsdag 28. september.

Les kapittel 4 i leseheftet om Kleopatras ungdom. Les også høyt for noen hjemme.

Svar på spørsmålene i LOGG-boka. Skriv pent og så riktig du kan. Husk stor bokstav og hele setninger. Gjør "ørekontroll" ved å lese høyt det du selv har skrevet.

På oppgavearket står også diktat-ordene og setningene. Mange av dem kan du nok, men øv spesielt på de som er vanskelige.

 

Hver mandag er det lesetime og elevene har med seg egen bok. Noen bøker fra biblioteket vil også finnes i klassen, men det beste er å ha egen. Elevene utfordres til å finne langlesingsbøker med begrenset mengde illustrasjoner, med mindre annet avtales spesielt.

Engelsk: 

Tysk: 

Elevene har fått en dialog limt inn i tyskboken som handler om Soleggen. De øver på å lese den og forstå ordene. De skal kunne noen linjer utenat. Noen gloser er gitt for å bidra til dette. De skal også øve på de tyske spørreordene, for å kunne stille hverandre spørsmål til teksten.

Matte: Alle må ha gråblyanter, egen blyantspisser, viskelær og linjal.

Mattelekse til fredag er delt ut og satt i blå perm til fredag.

Øvrig informasjon: Mat og helse er nytt fag og Christof ber om at elevene får fast oppgave hjemme med oppvask, under veiledning.

Denne kunnskapen er svært mangelfull, og viktig i dette faget med så mange kokker :)

Lenker:

IMG_2611.JPEG